آخرین خبرها:

اخبار

مقاله ها

رسول مهربانی ها صفحه نخست

رسول مهربانی ها

ای برترین بهانه خلقت بی تردید آن لحظه که قرار برآفرینش تو درقالب بشر شد خالقت چقدر به خویش آفرین گفته برای قراردادنت درجرگه آدمیان سرکش . برای آفرینش

مزایده

آگهی مزایده عمومی خودرو صفحه نخست

آگهی مزایده عمومی خودرو

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان خراسان جنوبی در نظر دارد: چهار دستگاه خودرو به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سام

آگهی مزایده آنغوزه صفحه نخست

آگهی مزایده آنغوزه

مزايده عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي در نظر دارد بهره برداري و احياء محصول فرعي مرتعي آنغوزه را در قالب طرح های   بهره برداري ذي