نوشته های این بخش

شرح وظایف

شرح وظايف يگان حفاظت

اهم وظايف يگان حفاظت به شرح زير مي باشد: 1- حفاظت عرصه و اعيان منابع طبيعي از طريق اجراي مقررات موضوعه براساس طرح‌ها و دستورالعمل‌هاي ذيربط. 2-…

شرح وظايف روابط عمومي

اهم وظایف روابط عمومی عبارت است از ايجاد ارتباط بين اداره کل ورسانه هاي گروهي تنظيم وانعکاس اخبار واطلاعات اداره کل هماهنگي ؛ برنامه ريزي وتنظيم…

شرح وظايف حراست

اهم وظايف حراست به شرح زير ميباشد: 1-مديريت در امر حفاظت از اسناد و مدارك و اماكن و محيط هاي تحت پوشش 2- تامين و انجام امور مربوط به مشاغل حساس 3-…

شرح وظايف امور قراردادها

اهم وظايف واحد امور قراردادها بشرح زير ميباشد: 1-بررسي وتائيد پروژه ها و اعتبار پيشنهادي براي انتخاب پيمانكار يا مشاور پس از تطبيق با موافقتنامه هاي…

شرح وظايف اداره واگذاري

اهم وظايف اداره واگذاري بشرح زير است: 1- قبول درخواست اشخاص حقيقي وحقوقي درخصوص واگذاري اراضي ملي ودولتي 2-تعيين قابليت وكاربري اراضي جهت طرحهاي…

شرح وظايف اداره حقوقي

اهم وظايف واحد حقوقي بشرح ذيل مي باشد: - مطالعه و تحقيق در خصوص قوانين و مقررات منابع طبيعي - برنامه ريزي و نظارت بر وظايف ساير كارشناسان حقوقي اعم از…

شرح وظايف اداره بيابان

اهم وظايف اداره بيابان به شرح زيرميباشند:  1-نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي تثبيت ماسه هاي روان و بيابانزدايي شهرستانها 2- پيشنهاد پروژه هاي جديد در…

شرح وظايف اداره بهره برداري

اهم وظايف واحد بهره برداري بشرح زير ميباشد:  1-مطالعه و شناسايي رويشگاه هاي محصولات فرعي و منابع جنگلي به منظور تعيين محل هاي مناسب براي تهيه طرحهاي…

شرح وظايف اداره امور اداري

  اهم وظايف اداره امور اداري و پشتيباني به شرح زيرميباشد:         1-شركت در جلسات و مطالعه قوانين ومقررات پيش بيني امكانات مورد نياز   2-اتخاذ…