نوشته های این بخش

شرح وظایف

شرح وظايف اداره آموزش و ترويج

الف- بخش آموزش: فعاليتهاي عمده اين بخش شامل: 1- نياز سنجي آموزشي و تكميل شناسنامه آموزشي براي كليه پرسنل اداره كل منابع طبيعي و واحدهاي تابعه. 2-…

شرح وظایف آبخیزداری

اهم وظایف آبخیزداری عبارت است از 1 - تهيه شناسنامه طرحها، تنظيم پروژه هاي پيشنهادي ساليانه برای اخذ اعتبار مورد نياز در بخش مطالعه و اجرا، انجام…