نوشته های این بخش

اخبار

اجرای پنجمین طرح ملی جنگلانه

پنجمین اجرای طرح ملی جنگلانه در خراسان جنوبی روز جمعه با کاشت بذر و نهال جنگلی و مرتعی در دشت مهدی آباد  بیرجند و با حضور جمعی از دوستداران طبیعت،…

اوضاع تاغزارهای ۴۰ ساله بحرانی شد

عمر و سرمایه ی 40 ساله ی منابع طبیعی استان این روزها در چنگ قاتلی به نام شپشک سفید است که بیش از  85 درصد مساحت تاغزارهای دست کاشت و طبیعی خراسان…

تحفه ی ۴۰ میلیاردتومانی مرتع

هر سال به صورت سنتی حدود 50 تن آنغوزه ی شیرین توسط روستائیان از عرصه های منابع طبیعی خراسان جنوبی برداشت می شود.که سودی معادل 40 میلیارد تومان را…