نوشته های این بخش

اخبار

خوره باد به جان استان افتاد

شلاق های باد، هر آنچه از طاعون خشکسالی را در استان بر جای گذاشته با خود می برد، وقتی به روند افزایشی بادهای 120 روزه که حالا به 180 روز رسیده است…