نوشته های این بخش

اخبار ویژه

ایثار زمین برای یک اینچ آب بیشتر

ناقوس خشکسالی در خراسان جنوبی بیست سالی است که به صدا درآمده است،خشکی چاه ها و کاهش دبی قنات ها و حتی مرگ قنات از پیشامدهای ناگوار پدیده ی خشکسالی در…

اجرای پنجمین طرح ملی جنگلانه

پنجمین اجرای طرح ملی جنگلانه در خراسان جنوبی روز جمعه با کاشت بذر و نهال جنگلی و مرتعی در دشت مهدی آباد  بیرجند و با حضور جمعی از دوستداران طبیعت،…

اوضاع تاغزارهای ۴۰ ساله بحرانی شد

عمر و سرمایه ی 40 ساله ی منابع طبیعی استان این روزها در چنگ قاتلی به نام شپشک سفید است که بیش از  85 درصد مساحت تاغزارهای دست کاشت و طبیعی خراسان…