نوشته های این بخش

قوانين

سیاستهـای اجرایـی مرتبـط در اسنـاد

سياستهاي اجرايي در چهارچوب سياستهاي استراتژيك بخش منابع طبيعي در برنامه چهارم توسعه اسناد فرابخشی و اسناد بخشی تقويت عزم ملي براي حفظ، احياء، اصلاح و…

سياستهاي كلي

سياستهـاي كلـي منابـع طبيعـي 1- ايجاد عزم ملي براي احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن…