خانه / قوانين (صفحه 3)

قوانين

اهـداف و راهبـردهاي برنامـه چهـارم

اهـداف و راهبـردهاي برنامـه چهـارم:   ۱- اشاعه فرهنگ و اخلاق زيست محيطي ۲- سازگاري محيطي ۳- حفاظت و احياي تنوع زيستي ۴- حفاظت و احياء و توسعه منابع طبيعي (جنگل، مرتع، آب و خاك) ۵- توانمندسازي ساختار زيست محيطي     احكام و مواد قانوني مرتبط با بخش منابع …

ادامه مطلب

اصل چهل و پنجم قانون اساسي در جصوص منابع طبيعي (جنگل و مرتع)

اصل چهل و پنجم قانون اساسي در جصوص منابع طبيعي (جنگل و مرتع) انفال و ثروت‌های عمومی از قبيل زمين‌های موات و رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌های عمومی، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌های طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد …

ادامه مطلب