نوشته های این بخش

مزایده

آگهي مزايده عمومي خودروهاي سنگين

اداره کل منابع طبيعي وآبخيزداري استان خراسان جنوبی درنظر دارد خودروهای سنگین مشروحه پیوست را از طريق مزايده عمومي و با شرايط اعلام شده به فروش برساند…

مزايده عمومي

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي در نظر دارد درختان خشكيده وآفت زده تاغ در شهرستان سربيشه به مساحت 290 هكتار، نهبندان با مساحت 130…