آخرین خبرها:

ارتباط با مدیران

 

ارتباط با مدیران

علی رضا نصرآبادی

مدیرکل و آبخیزداری

تلفن: ۹-۳۲۳۹۰۹۱۱ ۰۵۶

 

 ارتباط با مدیران

محمد محسنی

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع

تلفن: ۹-۳۲۳۹۰۹۱۱ ۰۵۶

 ارتباط با مدیران

حمید باقرپور

معاون حفاظت و امور اراضی

تلفن: ۹-۳۲۳۹۰۹۱۱ ۰۵۶

:

 ارتباط با مدیران

محمد رضا بیجاری

معاون فنی

تلفن: ۹-۳۲۳۹۰۹۱۱ ۰۵۶

 ارتباط با مدیران

محسن یوسفی

معاون آبخیزداری

تلفن: ۹-۳۲۳۹۰۹۱۱ ۰۵۶

 ارتباط با مدیران

سرهنگ محمد حسن زاده

فرمانده یگان حفاظت

تلفن: ۹-۳۲۳۹۰۹۱۱ ۰۵۶

ادارت حوزه مدیر کل

ارتباط با مدیران

مهدی نقی پور

کارشناس مسئول روابط عمومی

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۱۸  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

محمود رفعتی نژاد

رئیس اداره حراست

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۳۴  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

سید محمود حسینی

رئیس اداره آموزش و ترویج

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۷۰  ۰۵۶

 ارتباط با مدیران

غلامرضا آخوندی

رئیس اداره مدیریت عملکرد

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۱۷  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

مجید گلناری

رئیس اداره امور حقوقی

تلفن: ۳۲۳۹۰۴۰۱  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

مرتضی دهقانی

رئیس اداره مهندسی و مطالعات

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۴۱  ۰۵۶

حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع

 

ارتباط با مدیران

سید محمد رضا موسوی فرد

رئیس اداره برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرح ها

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۶۰  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

محمد مهرگان

رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۲۲  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

شیما برادران نژاد

رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۷۲  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

محمود خاکسار

رئیس اداره امور مالی

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۵۰  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

محمد کریمی

کارشناس مسئول امور قراردادها

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۳۶  ۰۵۶

حوزه معاونت حفاظت و امور اراضی

ارتباط با مدیران

محمد رضا فدائی

رئیس اداره استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۸۸  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

محمد نجفی

رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی

تلفن: ۳۲۳۹۰۴۰۵  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

غلامحسین باقری

رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۸۲  ۰۵۶

حوزه معاونت آبخیزداری

ارتباط با مدیران

محمد حسینی ثانوی

رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت خاک

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۴۴  ۰۵۶

 ارتباط با مدیران

موسی غلامی

رئیس اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۴۷  ۰۵۶

حوزه معاونت معاونت فنی

ارتباط با مدیران

عباسعلی محمودی

رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۷۸  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

مصطفی پژمرده

رئیس اداره امور

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۷۷  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

محمد یوسفی

رئیس اداره امور بیابان

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۵۸  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

حسن پروانه

کارشناس مسئول بهره برداری

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۷۴  ۰۵۶

روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها

ارتباط با مدیران

ابراهیم علیپور

رئیس اداره شهرستان بیرجند

تلفن: ۳-۳۲۲۳۴۷۵۱  ۰۵۶

 

 ارتباط با مدیران

احمد گلی

رئیس اداره شهرستان قاین

تلفن:-۳۲۵۲۲۴۲۷  ۰۵۶

 

 ارتباط با مدیران

علی اکبری

رئیس اداره شهرستان سربیشه

تلفن:-۳۲۶۶۳۱۶۰  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

محمد صادقی

رئیس اداره شهرستان سرایان

تلفن: ۸-۳۲۸۸۶۴۲۵  ۰۵۶

 ارتباط با مدیران

مهدی حاجی زاده

رئیس اداره شهرستان درمیان

تلفن:-۳۲۱۲۳۲۵۳  ۰۵۶

 

ارتباط با مدیران

عبدالرضا جاویدفر

رئیس اداره شهرستان نهبندان

تلفن:  ۳۲۶۲۲۵۲۲  ۰۵۶

 

ارتباط با مدیران

سعید بیکی

رئیس اداره شهرستان فردوس

تلفن: ۳۲۷۲۲۲۱۰  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

محمد رضا رفیعی

رئیس اداره شهرستان بشرویه

تلفن: ۳۲۷۷۴۸۴۵  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

امهدی کرباسچی

رئیس اداره شهرستان خوسف

تلفن: ۳۲۴۷۵۱۸۴  ۰۵۶

ارتباط با مدیران

علی رجبی

رئیس اداره شهرستان زیرکوه

تلفن: ۳۲۵۰۴۲۴  ۰۵۶

 

ارتباط با مدیران

محمد فرخی

رئیس اداره شهرستان طبس

تلفن: ۳۲۸۲۳۴۸۰  ۰۵۶