بازدید خبرنگاران از موزه عروسک، فرهنگ و هنر خراسان جنوبی

0

برای آشنایی هر چه بیشتر با برنامه ها و ارایه گزارش عملکرد و جمعی از از این موزه بازدید و با فعالیتهای این موزه آشنا شدند. همچنین در پایان این بازدید کارگاه ساخت عروسک دختولوک (عروسک جنوب کشور) برگزار و شرکت کنندگان نسبت به ساخت آن اقدام کردند.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.