فراخوان مناقصه اجرای پروژه های بیابانزدایی

فراخوان مناقصه عمومی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی در نظر دارد اجرای عملیات آماده سازی، نهالکاری و مراقبت و آبیاری در مناطق بیابانی را بشرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرکت های پیمانکاری دارای رتبه ۵ رشته کشاورزی و منابع طبیعی واگذار نماید.
۱. مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ۲۲/۸/۹۶ تا ساعت ۱۹ مورخه ۲۷/۸/۹۶ می باشد.
۲. تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(مناقصه) طبق شرح اسناد مناقصه و بشرح مندرج در جدول تهیه و ارایه گردد.
۳. ارائه پیشنهادات از ۲۹/۸/۹۶ تا ساعت ۱۴ مورخه ۱۲/۹/۹۶ و زمان گشایش و قرائت پیشنهادات در سامانه ستاد، از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخه ۱۳/۹/۹۶ می باشد.
۴. برآورد ریالی مناقصات بر مبنای فهرست بهاء واحد پایه کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۳۹۶ می باشد.
۵. مدت اعتبار پیشنهادها ۲ ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است.
۶. پرداخت وجه قرارداد از محل اعتبارات اجرای طرح خاص بیابانزدایی و به صورت ۲۰ درصد نقد و مابقی اسناد خزانه اسلامی با بازپرداخت ۱ یا ۲ ساله می باشد.
۷. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس لکترونیکی (setadiran.ir) و نیز ارسال پاکات به ادرس مناقصه گذار انجام خواهد گردید و فقط شرکتهایی که قبلا در سامانه مذکور ثبت نام کرده اند قادر به شرکت در مناقصه خواهند بود.
۸. مناقصه گران لازم است نسخه ی اصلی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد نیاز برای هر مناقصه را در پاکت جداگانه قرار داده و یک روز قبل از زمان گشایش پاکت پیشنهادات در سامانه ستاد، بصورت حضوری به دبیرخانه کمیسیون معاملات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی به آدرس: بیرجند- خیابان ارتش نرسیده به سه راه معلم، ارایه و رسید دریافت نمایند. در ضمن اطلاعات اولیه مناقصه در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل به آدرس http://nrskh.ir و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http//iest.mporg.ir نیز درج می گردد.
۹. سایراطلاعات مورد نیاز در اسناد مناقصه موجود می باشد .
۱۰. پاکتهای ارزیابی کیفی نیز می بایست به صورت حضوری به مناقصه گزار به آدرس فوق تحویل گردد

 

ردیف

عنوان پروژهسطحشهرستانمنطقه محل اجرابراورد اولیه به ریالمبلغ تضمین به ریال
۱نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۲۵۰ هکتاربیرجندمرک۵۴۴۹۲۴۴۰۰۰۲۲.۸۴۷.۷۳۲
۲نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۳۸۰ هکتارقاینآفریز۸۲۸۲۸۵۰۸۸۰۳۱.۳۴۸.۵۵۳
۳نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۱۵۰ هکتارنهبندانچاهداشی و سهل اباد۳۲۶۹۵۴۶۴۰۰۱۶.۳۰۸.۶۳۹
۴نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۲۷۵ هکتاردرمیانطبس مسینا۵۹۹۴۱۶۸۴۰۰۲۴.۴۸۲.۵۰۵
۵نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۳۲۵ هکتارسربیشهدشت سربیشه۷۰۸۴۰۱۷۲۰۰۲۷.۷۵۲.۰۵۲
۶نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۲۷۵ هکتارسرایانسه قلعه۵۹۹۴۱۶۸۴۰۰۲۴.۴۸۲.۵۰۵
۷نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۲۸۵ هکتارفردوسکجه و چهنو۶۲۱۲۱۳۸۱۶۰۲۵.۱۳۶.۴۱۴
۸نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۵۵۰ هکتاربشرویهریگ بشرویه۱۱۹۸۸۳۳۶۸۰۰۴۲.۴۶۵.۰۱۰
۹نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۳۵۰ هکتارخوسفخور و گارجگان۷۶۲۸۹۴۱۶۰۰۲۹.۳۸۶.۸۲۵
۱۰نهالکاری و ۶ مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۲۰۰ هکتارزیرکوهشاهرخت۴۳۵۹۳۹۵۲۰۰۱۹.۵۷۸.۱۸۶
۱۱نهالکاری و ۹مرحله آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی به همراه حفاظت و حمایت۵۰۰ هکتارطبسدستگردان۱۲۹۵۶۷۲۸۰۰۰۴۵.۳۷۰.۱۸۴

 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

 

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.