آگهی مزایده عمومی خودرو

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان خراسان جنوبی در نظر دارد: چهار دستگاه خودرو به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارسال پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها، واریز وجه مزایده و تحویل کالا از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد .

·      تاریخ انتشار مزایده در سامانه روز دوشنبه مورخ ۲۷/۹/۹۶ می باشد.

·      مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه تدارکات از تاریخ انتشار تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۲/۱۰/۹۶ می باشد.

·      آخرين مهلت ارسال پيشنهادها ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۹/۱۰/۹۶ ‌و گشايش پيشنهادها در ساعت ۹ روز یکشنبه ‌مورخ ۱۰/۱۰/۹۶ ‌مي‌باشد.

·      متقاضيان مي توانند از تاريخ ۲۷/۹/۹۶ تا ۵/۱۰/۹۶ جهت بازديد اموال موضوع مزايده بين ساعات ۸ تا ۱۴ به خیابان غفاری – غفاری ۲ – نهالستان منابع طبیعی مراجعه نمایند.

·      مدت اعتبار پيشنهادها ۳ ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است.

·      اطلاعات تماس سامانه ستاد: ۴۱۹۳۴-۰۲۱

 

نوع كالامدلتیپمبلغ پايه براي كل مقدار (ريال) (حسب مورد)مبلغ تضمين (ريال)ساير مشخصات
وانت نیسان پیکاپ۱۳۸۲دی ایکس ۲۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰۱۲ الف ۱۷۱ – ۵۲
وانت نیسان پیکاپ۱۳۸۱دی ایکس ۲۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰۱۶الف ۳۱۹ – ۱۲
وانت نیسان رونیز۱۳۸۳رونیز۴۰.۰۰۰.۰۰۰۱۳ الف ۲۹۶ – ۱۲
مینی بوس مهسان۱۳۸۹T18۲۰.۰۰۰.۰۰۰۱۱ الف ۳۱۱ -۵۲

 

 

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.