آگهی مزایده آنغوزه

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي در نظر دارد بهره برداري و احياء محصول فرعي مرتعي آنغوزه را در قالب طرحهای بهره برداري ذيل از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان ۱۰۰۹۷۳۸۴۵۰۰۰۰۰۱ مندرج در اين آگهي  واگذار نمايد.

لذا از متقاضيان دعوت مي شود در صورت تمايل نسبت به اخذ اسناد مزايده، ملاحظه مفاد طرح، بازديد از مناطق موردنظر اقدام نموده و قيمت پيشنهادي خود رابراي هر كيلوگرم محصول به عنوان بهره ما لكانه اعلام نمايند.

 

نام شهرستاننام طرحمحصولمساحت مفیدمیزان محصولنرخ پایه(ریال)تعهدات احیایی

 

دوره طرح

 

 

 

مبلغ کل

 

مبلغ تضمین

۱۰%

بذر پاشیکپه کاری
طبساسفندیارپیکوهآنغوزه۵۴۰۰۱۱۶۶۴۸۸۲۳۵۲۲۵۰۲۱۰سه ساله۱۰۲۹۱۷۳۰۴۰۱۰۲۹۱۷۳۰۴
امامزاده علی دیهوکآنغوزه۲۸۰۰۵۵۸۰۷۴۷۷۵۹۰۰۱۲۰سه ساله۴۱۷۲۴۴۵۰۰۴۱۷۲۴۴۵۰
عشق آباد دستگردانآنغوزه۷۰۶۱۱۲۷۰۸۷۰۳۷۱۲۲۵۰۳۰۰سه ساله۸۹۴۲۷۴۶۶۸۸۹۴۲۷۴۶۶.۸
ده محمدآنغوزه۳۲۰۰۵۷۶۰۸۱۰۸۶۹۰۰۹۰سه ساله۴۶۷۰۵۵۳۶۰۴۶۷۰۵۵۳۶
سرندآنغوزه۶۳۱۲۹۸۴۶۹۸۲۹۳۱۲۰۰۱۵۰سه ساله۹۶۷۷۹۲۸۷۸۹۶۷۷۹۲۸۷.۸
ماودرآنغوزه۵۶۸۸۹۸۹۷۸۱۴۸۳۱۵۰۰۱۸۰سه ساله۸۰۶۴۳۷۲۵۱۸۰۶۴۳۷۲۵.۱
شترکوهآنغوزه۵۶۱۰۸۵۸۳۶۸۶۴۹۱۲۰۰۱۵۰سه ساله۵۸۹۲۱۴۳۶۷۵۸۹۲۱۴۳۶.۷
کوه شیبآنغوزه۱۱۴۳۳۱۵۴۳۵۹۸۸۱۲۳۰۰۰۳۰۰سه ساله۱۵۲۵۱۶۳۲۲۰۱۵۲۵۱۶۳۲۲
ملوندآنغوزه۴۱۵۰۸۹۶۴۶۰۷۴۴۱۵۰۰۱۵۰سه ساله۵۴۴۵۰۹۲۱۶۵۴۴۵۰۹۲۱.۶

تاريخ دریافت اسناد مزايده : از ۲۶/۴/۹۷ لغايت  پايان وقت اداري ۶ /۵/۹۷

زمان تحويل پاكتهاي مزايده: حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ ۶/۵/۹۷

مبلغ و نوع سپرده شركت در مزايده: مطابق جدول فوق

زمان و محل بازگشايي پاكت هاي مزايده: ساعت ۱۰ صبح مورخ ۷/۵/۹۷ – سالن جلسات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي

شرايط مزايده:

۱- به پيشنهادهاي رسيده فاقد سپرده يا امضاء مشروط و مخدوش و يا پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۲- شركتهاي تعاوني بهره برداري و  بهره برداران بومي در مقايسه با ساير پيشنهاد دهندگان در شرايط مساوي داراي اولويت ميباشند

۳ – دریافت اسناد تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و به پیشنهادهای خارج از سامانه در زمان بازگشایی به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.