اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۱۴/۳/۱۳

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ وزارت جهادسازندگی- وزارت کشاورزی)

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۵ با توجه به نظر ریاست مجترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۱۱۹۶ ه- ب مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۵) تصویب نمود:

تبصره (۲) ماده (۷) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع – مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ بشرح زیر تغییر میابد:

“تبصره ۲- هرگونه اظهار نظر کمیسیون نسبت به تصرف و تبدیل وادامه فعالیت متناسب با کاربری اراضی موضوع قانون یادشده بر اساس ضوابط قانونی خواهد بود.برای وحدت رویه کمیسیون ها وزارت جهادسازندگی میتواند ضوابط فنی را در جهارچوب مقررات قانونی مربوط تهیه و به کمیسیونها ارائه نماید.

 

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.