آگهي مزايده عمومي خودروهای سنگین و سبک

اداره کل منابع طبيعي وآبخيزداري استان خراسان جنوبی درنظر دارد خودروهای سنگین وسبک مشروحه ذیل را از طريق مزايده عمومي و با شرايط اعلام شده به فروش برساند متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي نوبت اول تا پايان وقت اداري مورخ ۲۶/۹/۹۴ به نشاني بیرجند ـ خیابان ارتش ـ سه راه معلم ـ اداره کل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی (امور قرارداد ها) اسناد مزايده را دريافت نمايند.
۱- زمان و نحوه بازديد متقاضيان از خودروها : از تاریخ درج آگهی لغایت ۲۶/۹/۹۴ در محل نهالستان واقع در بیرجند خیابان غفاری – غفاری ۲
۲- تضمين شرکت در مزايده : طبق شرايط مندرج در اسناد مزايده تهيه و ارائه گردد .
۳- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها پايان وقت اداري مورخ ۱/۱۰/۹۴ و گشايش پيشنهادها و قرائت در ساعت ۹ صبح مورخ ۲/۱۰/۹۴ در محل اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خراسان جنوبی مي باشد .
۴- ساير شرايط مطابق اسناد مزايده مي باشد .
۵- هزينه هاي درج آگهي و ثبت در دفتر خانه اسناد رسمي و نقل و انتقال اسناد مالكيت، بیمه و هزینه کارشناسی بعهده برندگان مزايده خواهد بود.
ضمناً اين آگهي و ساير اسناد در پايگاه اطلاع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir و پايگاه اطلاع رساني اداره کل منابع طبيعي وآبخيزداري استان خراسان جنوبی به نشانی www.nrskh.ir نيز درج گرديده است.

کدنوع کاربریتیپمدلکدنوع کاربریتیپمدل
۱کامیون تانکر- ولوو f12۱۹۹۳۱۰وانت دو کابین مزدا۱۳۸۱
۲کامیونتانکر-ولوو f12۱۹۹۳۱۱وانت      تک کابین مزدا۱۳۸۲
۳کامیونتانکر- بنزآتیکو۱۳۸۲۱۲وانت      تک کابین مزدا۱۳۸۲
۴کامیونتانکر بنزآتیکو۱۳۸۲۱۳وانت      تک کابین مزدا۱۳۸۲
۵کامیونتانکر بنزآتیکو۱۳۸۲۱۴وانت        تک کابین مزدا۱۳۸۲
۶وانت دو کابین پاژن۱۳۸۶۱۵وانت        تک کابین مزدا۱۳۸۲
۷وانت دو کابین پاژن۱۳۸۶۱۶لودرفیات الیس۱۶۰FR۱۹۹۱
۸وانت دو کابین پاژن۱۳۸۲۱۷گریدرکاترپیلارG۱۴۱۹۹۱
۹وانت    دو کابین مزدا۱۳۸۱۱۸لودرفیات الیس۱۶۰FR۱۹۹۱

 

 

 

 

mozaede94-1
mozaede94-2
mozaede94-3
mozaede94-4
mozaede94-5
mozaede94-6
mozaede94-7
mozaede94-8

 

 

 

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.